محل تبلیغات شما

در برگ دادخواست طلاق توافقي ، تفاوتي نمي كند كه كدام يك از زوج يا زوجه به عنوان خواهان يا خوانده قرار بگيرند و در صورتي كه در يك جا زندگي مي كنند، محل اقامتشان به يك نشاني ثبت مي شود و يا اگر زوجه براي اختلافات در منزل اقوامش سكونت داشته باشد، محل اقامت فعلي را در دادخواست طلاق توافقي مي نويسد. همچنين در دادخواست طلاق توافقي بايد به دستگاه قضايي محل اقامت خوانده ارائه شود، در غير اين صورت اين رديف خالي مي ماند. در قسمتي كه به تعيين خواسته مربوط است، با عنايت به ماده واحده قانون اصلاح مقررات در مورد طلاق، جمله صدور گواهي عدم امكان سازش ذكر مي شود و در قسمت ادله و منضمات، جمله فتوكپي مصدق سند نكاحيه نوشته مي شود.

طلاق توافقي چيست؟

طلاق توافقي به نوعي از طلاق گفته مي شود كه در آن زوج و زوجه به هر دليلي نتيجه مي گيرند كه ديگر نمي توانند زندگي مشتركشان را ادامه دهند و تصميم به جدايي و طلاق مي گيرند و براي اين منظور، در ارتباط با كليه مسائلي كه مربوط به زندگي مشترك مي شود و ديون و تكاليف آن همچون: حضانت فرزند يا فرزندان مشترك، نفقه زوجه و فرزندان، جهيزيه، اجرت المثل دوران زوجيت (در صورت وجود) و ضمنا شايد از همه چالش برانگيزتر و مهم تر، در مورد مهريه، با يك ديگر به تفاهم و توافق مي رسند.

در طلاق توافقي ، توافق درباره مهريه چگونه صورت مي گيرد؟

مهريه يكي از تعهدات و ديون بسيار مهمي است كه عقد ازدواج براي مرد ايجاد مي كند، كه از ديون ممتاز شمرده مي شود و زن در مورد طلب از شوهر خود از بابت مهريه نسبت به باقي طلبكاران ارجحيت دارد و اگر زوجين در مورد مهريه و شرايط پرداخت آن به توافق نرسند، دادگاه گواهي عدم امكان سازش را صادر نخواهد كرد و در نتيجه عملاً امكان طلاق توافقي وجود نخواهد داشت. مطابق با ماده ۱۰۸۲ قانون مدني، «به مجرد عقد، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد»

بنابراين همانطور كه ذكر شد، به محض جاري شدن صيغه عقد نكاح ، زن مالك مهريه مي گردد و اين حق به قدري محترم مورد حمايت قانونگذار است كه در مورد آن براي زن، حق حبس در تحت شرايط خاصي پيش بيني كرده است.

توافق در زمينه مهريه در طلاق توافقي چه حالت هايي مي تواند داشته باشد؟

 • زوجين توافق كنند كه مرد چه مقداري از مهريه اي كه پيش از اين توافق شده و در قباله ازدواج قيد شده است را بپردازد به عنوان مثال زن توانايي آن را دارد كه تمام يا بخشي از مهريه خود را ببخشد، يا قيد كند كه هيچ بخشي از آن را نخواهد بخشيد و تمام آن را مي خواهد اما براي پرداخت آن به مرد مهلت مي دهد كه البته اين مهلت بايد حتما مشخص و معين باشد و اگر زمان يا زمان هاي پرداخت آن معين نشود، چنين شرطي به علت غرري بودن باطل است.
 • در صورتي كه زن كل مهريه را نبخشد و فقط قسمتي از آن را در مقابل به دست آوردن برخي امتيازات مانند حضانت فرزند، ملاقات فرزند و غيره به مرد ببخشد و بخش ديگري از مهريه خود را مطالبه نمايد، بايد شرايط و مهلت پرداخت اين بخش از مهريه نيز مانند مورد قبلي به صورت كاملا روشن و بي هيچ ابهامي در توافق نامه مشخص باشد.

در طلاق توافقي، توافق در مورد اجرت المثل چگونه است؟

اجرت المثل ايام زوجيت نيز يكي از حقوق مالي زوجه است كه در قياس با مهريه و نفقه درجه پايين تري دارد و بار اثبات استحقاق زن در دريافت اجرت المثل بر عهده خودش است و اگر در مورد آن ادعايي داشته باشد و نتواند طبق قانون، استحقاق خود بر اجرت المثل را اثبات نمايد، ادعاي وي مسموع نخواهد بود.

شرايط قانوني كه بر اساس آن زن استحقاق دريافت اجرت المثل ايام زوجيت را دارد در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدني ذكر شده است و بايد جمع تمام آن شرايط وجود داشته باشد.

تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدني: چنانچه زوجه كارهايي راكه شرعا بر عهده وي نبوده و از منظر عرف نيز براي آن كار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد.

مدارك مورد نياز براي طلاق توافقي چيست؟

مدارك مورد نياز براي ثبت دادخواست طلاق توافقي ، صادر شدن گواهي عدم امكان سازش و در پايان اجراي صيغه طلاق در دفتر طلاق به شرح زير است:

 • سند نكاحيه (عقد نامه): در صورت در اختيار نداشتن سند نكاحيه، بايد به دفترخانه اي كه در آن عقد نكاح شما ثبت شده است رجوع كنيد و از سردفتر درخواست كنيد تا رونوشت تاييد شده عقد نامه تان را به شما تحويل دهد.
 • شناسنامه و كارت ملي زوجين
 • گواهي عدم بارداري و يا گواهي پزشكي قانوني (گواهي بكارت) مبني بر تاييد دوشيزگي و غير مدخوله بودن زوجه (حسب مورد)
 • مبني بر توافق در مورد ميزان حقوق و تكاليف زوجين بايد توافقنامه اي كتبي آماده شود مانند حضانت و ملاقات فرزندان، شرايط پرداخت مهريه و مقدار بذل مهريه، نفقه دوران زوجيت و غيره
 • نظريه كتبي واحد مشاوره خانواده
 • گواهي عدم امكان سازش ظرف حداكثر ۳ ماه از تاريخ ابلاغ و يا از تاريخ قطعي شدن راي به دفتر رسمي ازدواج و طلاق بايد ارائه شود.

در طلاق توافقي، توافق درباره نفقه چگونه است؟

مانند مهريه نفقه نيز يكي از حقوق مالي مهم زن است، اما از تفاوت هاي مهم آن با مهريه اين است كه جنس و مقدار مهريه در سند نكاحيه بصورت كاملا واضح ذكر مي شود ولي در مورد نفقه چنين چيزي وجود ندارد و معمولا (تقريبا در ۱۰۰ درصد ازدواج ها) زوج در مقابل زوجه عدد و رقم مشخصي را بصورت كتبي تعهد نمي نمايد.

همچنين به مجرد وقوع عقد، زن مالك مهريه مي شود و بر روي آن حق حبس نيز دارد، اما چنين موردي در نفقه وجود ندارد، بلكه زن به صورت مستمر و در طول دوران زندگي مشترك حق دارد كه نفقه دريافت كند.

در توافق نامه مربوط به طلاق توافقي ، بايد واضح گردد كه آيا نفقه اي بر ذمه شوهر باقي مانده است و در صورت باقي ماندن، باقي مانده مقدار، شرايط پرداخت و زمان پرداخت آن بايد مشخص شده باشد.

چنانچه زوجين در ارتباط با نفقه به توافق نرسند، دادگاه از صادر گشتن گواهي عدم امكان سازش امتناع خواهد نمود و در نتيجه امكان انجام طلاق توافقي هم امكان پذير نيست

مراحل طلاق توافقي چيست؟

 • با توجه به آخرين تغييرات موجود استان تهران و بسياري از استان هاي كشور، در اولين گام براي ثبت طلاق توافقي بايد به سامانه نوبت دهي طلاق مراجعه و ثبت اطلاعات زوجين در اين سامانه و سپس مراجعه به مراكز غربالگري و مشاوره خانواده، انجام مشاوره هاي لازم و دريافت گواهي عدم انصراف از طلاق است.
 • دومين گام براي انجام طلاق توافقي تقديم دادخواست به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك قضايي است: براي اين منظور، زوجين يا وكلاي ايشان بايد به همراه مداركي همچون شناسنامه و كارت ملي و عقدنامه به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مراجعه و دادخواست خود را تقديم نمايند و بعد از آن كه مدارك لازم اسكن شد و در سامانه بارگذاري گرديد، زوجين يا وكلاي ايشان اقدام به بازخواني و تاييد دادخواست مي نمايند و پس از امضاء الكترونيكي، رسيد مربوطه و پرداخت هزينه دادرسي، دادخواست طلاق توافقي بوسيله دفتر خدمات الكترونيك قضايي به دادگاه خانواده صالح ارجاع مي شود.
 • بعد از ارائه دادخواست طلاق توافقي ، بايد منتظر تعيين وقت حضور در دادگاه خانواده جهت رسيدگي به موضوع باشيد كه تعيين وقت رسيدگي كه اين مهم در سامانه ثنا بوسيله ابلاغ الكترونيكي به زوجين اطلاع داده خواهد شد و همچنين صدور ابلاغيه بوسيله ارسال پيامك هايي به اطلاع زوجين مي رسد.
 • در گام بعدي، حضور زوجين يا وكلاي ايشان در دادگاه خانواده در روز و ساعت مشخص شده در ابلاغيه به همراه مدارك لازم است كه در اين هنگام بعد از پرداخت هزينه مشاوره، با راهنمايي مدير دفتر دادگاه، زوجين يا وكلاي آن ها به واحد مشاوره مستقر در دادگاه خانواده مراجعه مي نمايند. مشاور خانواده با طرفين مذاكره و دلايل عدم تفاهم را پرس و جو و بررسي نموده و در ابتدا سعي مي كنند بين طرفين مصالحه و سازش مي نمايند و در صورتي كه اصلاح ذات البين و ارشاد و راهنمايي هاي مشاور خانواده و اصرار زوجين يا وكلاي آن ها به وقوع طلاق موثر واقع نشد، مشاورين خانواده با ذكر ادله نسبت به مصلحت يا عدم مصلحت زوجين در خصوص تفريق و جدايي، اظهار نظر مي كنند و فرم توافقنامه كه شامل توافق و تعيين تكليف در خصوص مهريه، نفقه زوجه، اجرت المثل، جهيزيه، حضانت فرزند، نحوه و ميزان ملاقات با فرزند، هزينه حضانت و نگهداري و نفقه فرزند و ميزان و نحوه پرداخت آن و ساير حقوق مالي و غير مالي طرفين است، توسط واحد مربوطه تكميل و به امضاء مشاور خانواده و طرفين مي رسد و بعد از آن با گرفتن رسيد، به زوجين يا وكلاء آنها تحويل داده مي شود تا جهت صدور گواهي عدم امكان سازش به دادگاه تقديم نمايند.
 • محرز شدن بارداري يا عدم بارداري زوجه از سوي دادگاه جهت صدور گواهي عدم امكان سازش اامي است.
 • بعد از گام هاي مذكور، زوجين يا وكلاي آن ها به دادگاه خانواده مراجعه مي كنند و دادگاه با محرز شدن علقه زوجيت و با توجه به مواردي همچون نظريه مشاور، محتويات پرونده و توافقات زوجين، به صدور راي يا همان گواهي عدم امكان سازش اقدام مي نمايد.
 • بعد از صدور گواهي عدم امكان سازش از سوي دادگاه، زوجين يا وكلاي آن ها ۳ ماه وقت دارند تا با در دست داشتن گواهي عدم امكان سازش و مدارك لازم ديگر، به دفتر طلاق مراجعه نمايند تا با جاري گشتن صيغه طلاق، طلاق توافقي به سر انجام نهايي برسد.

https://palizlaw.ir/p/62/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C


talataaf

مراحل قانونی طلاق توافقی

طلاق توافقی، مراحل و شرایط وقوع آن چگونه است؟

طلاق در لغت به معني رهايي، ترك كردن و آزاد كردن است

مي ,كه ,طلاق ,يا ,مهريه ,زوجين ,گواهي عدم ,طلاق توافقي ,مي شود ,و در ,امكان سازش ,خدمات الكترونيك قضايي ,طلاق توافقي چيست؟ ,دادگاه خانواده مراجعه ,دفاتر خدمات الكترونيك

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
نماوا کلیپ بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دان. اطراق تخفیفان جهان موویز | مرجع دانلود فیلم وسریال در جهان آموزش نکات دامداری و دامپروری فروشگاه مجاز قطعات یدکی مدیران خودرو 09196638253 اول گنجیاب | خرید و فروش و مشاوره ی گنجیاب راستی مرجع نقد و بررسی کالاهای دیجیتال سلطان فیلم