محل تبلیغات شما

نكته مهم اينكه در ماده863 قانون مدني هم بدين شرح مورد تاكيد قرار گرفته است:وراث طبقه بعد وقتي ارث ميبرند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد. در طبقه اول، سهم پدر و مادر هر كدام يك ششم، زوج يك چهارم و زوجه يك هشتم و مابقي بين فرزندان به نسبت 2 به 1 بين پسران و دختران تقسيم ميشود.

1) طبق ماده 907 قانون مدني اگر متوفي پدر و مادر نداشته باشد و فقط داراي فرزند و زوج يا زوجه باشد ابتدا سهم زوج(يك چهارم) يا سهم زوجه(يك هشتم) كنار گذاشته ميشود مابقي بين فرزندان به نسبت 2به1بين پسران و دختران تقسيم ميشود.
2) اگر پدر و مادر در قيد حيات باشندو متوفي فقط يك فرزند دختر داشته باشد،طبق ماده 908 قانون مدني سهم دختر نصف اموال و سهم پدر ومادر هر كدام يك ششم از اموال است و هر ميزان كه باقي بماند نسبت به سهم وارثان ميان آنها تقسيم ميشود.و اگر چند دختر بهمراه پدر و مادر متوفي باشند دراينصورت سهم دختران طبق ماده 909 قانون مدني دوسوم اموال است كه اين دوسوم بطور مساوي ميان آنها تقسيم ميشود.
3)اگر ورثه زوج منحصر به زوجه باشد يك چهارم ماترك سهم الارث زوجه و سه چهارم به دولت ميرسد.
4) بر اساس ماده 911 قانون مدني تقسيم ارث ميان نوادگان بر اساس نسل آنها انجام ميشود به اين معنا كه در صورتيكه نوه،فرزند پسر باشد سهم پسر را ميبرد و در صورتيكه نوه دختري باشد سهم دختر را به ارث ميبردتا زمانيكه متوفي فرزندي داشته باشد،نوه هاي او از اموال وي ارث نميبرند.
* گاهي پيش ميايد كه مجموع سهم وارثان از ميزان اموالي كه متوفي به جا گذاشته است بيشتر ميشود در اين شرايط براي جبران اين كمبود، در صورتيكه تقسيم ارث ميان وارثان طبقه اول باشد،طبق ماده 914 قانون مدني ازميزان سهم دختر يا دختران كاسته ميشود و پس از تقسيم اموال ،هر مقدار كه اضافه مانده باشد ميان وراث به نسبت سهم آنان تقسيم ميگردد.البته توجه فرماييد اين مقدار اضافه به همسر برگردانده نميشود.
5)اگر وارث متوفي برادر و خواهران وي باشند كليه اموال به نسبت 2به1 ميان برادران و خواهران تقسيم ميشود.
6)اگر وارث متوفي فقط خواهر يا فقط برادر وي باشد تمام ارث به او ميرسد.
7)اگر متوفي،خواهر و برادر پدري داشته باشد و همچنين برادر و خواهر مادري هم داشته باشد،ديگر به برادر و خواهر مادري وي ارثي از او نميرسد و ارث بين خواهر وبرادر پدري او به نسبت 2به1 برادر و خواهر وي ميرسد.اما اگر از ناحيه پدر هيچ خواهر وبرادري نداشته باشد،ارث به خواهر و برادر مادري وي ميرسد.
8)همسر موقت ارث نميبرد.
9)چنانچه مرد بدون فرزندي فوت كند،يك چهارم مال به همسر و بقيه به ساير وراث ميرسد
10)اگر مردي فوت كند و فرزند داشته باشد،يك هشتم مال به زنش ميرسد و مابقي بين وراث تقسيم ميشود.
11)اگر زني فوت كند و فرزندي نداشته باشد، يك دوم مال به شوهر و بقيه به ساير وراث مي رسد.
12)اگر زني فوت كند و فرزند داشته باشد، يك چهارم مال به شوهر و بقيه به وراث ميرسد.
13)اگر مردي فوت كند و همسران متعدد داشته باشد، يك هشتم سهم همسر بين همسران به تساوي تقسيم مي شود.
14)اگر زني فوت كند و شوهرش تنها وارث وي باشد ، تمام ماترك متعلق به شوهر است.
15)وصيت نامه طبق مفاد قانون مدني حداكثر در مورد يك سوم مال نافذ است.
https://palizlaw.ir

talataaf

مراحل قانونی طلاق توافقی

طلاق توافقی، مراحل و شرایط وقوع آن چگونه است؟

طلاق در لغت به معني رهايي، ترك كردن و آزاد كردن است

سهم ,يك ,تقسيم ,ميشود ,كه ,وي ,تقسيم ميشود ,فوت كند ,كند و ,و مادر ,به نسبت ,آنها تقسيم ميشود ,دختران تقسيم ميشود

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
دانلود فیلم و سریال رایگان سلام شاپ ایران تغذیه ، با ما بهترین باشید. می مارکت کد ۱۳۸۱۹۵ دانلود کده فیلم لحظه شهادت قاسم سلیمانی بیقرار مرکز خرید درایر کمپرسور چشم انتظارم دانلود برای شما